Visie en werking

 

De stedelijke lagere school OASE is een school voor buitengewoon lager onderwijs basisaanbod (het vroegere type 1 & 8) en type 9.

Onze naam, OASE, staat voor Onderwijs met Aandacht voor de Sterktes van Elk. Deze zin typeert het hoger doel van onze werking: wij willen een school zijn waar elke leerling optimale ontplooiingskansen krijgt en zo goed mogelijk voorbereid wordt op een latere deelname aan de maatschappij. Dit doen we door middel van aangepast onderwijs dat focust op de sterktes en de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Door te focussen op sterktes, positieve aspecten en talenten willen we meer concreet een school zijn waar zowel leerlingen als personeel hun eigen competenties realistisch én positief inschatten, zich goed voelen en daardoor gemakkelijker kunnen leren en werken.

We schenken niet alleen aandacht aan de typisch schoolse vakken, maar bieden ook wekelijks lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en talentontwikkeling aan.  Zo willen we alle leerlingen in staat stellen om zich breed te ontwikkelen en succeservaringen op te doen, ondanks de redenen waarvoor ze doorverwezen werden naar het buitengewoon onderwijs.

Om deze doelen te kunnen bereiken vinden we het noodzakelijk dat iedereen gelooft in de ontplooiingsmogelijkheden van eenieder (dus optimistisch is).  Daarnaast is er een nauwe samenwerking nodig binnen het schoolteam en tussen het team, ouders en externe partners. Ten slotte moet er duidelijkheid worden geschept, zowel naar de leerlingen en ouders toe, als schoolintern.  Dit alles in een warme, open sfeer.

Sterktes van onze school zelf zijn het feit dat we inzetten op de sterktes van een ieder, de hoge inzet en doorzettingsvermogen van het personeel en onze zelfkritische zin. Die zorgen ervoor dat we eigen acties en ontwikkelingsprocessen nauwlettend evalueren, indien nodig bijsturen en op deze manier voortdurend streven naar verbetering.

 

Visie klassen basisaanbod met klemtoon op leren

Doel is om leerlingen voor te bereiden op het eerste leerjaar B van het gewoon secundair onderwijs. De leerstof die onderwezen wordt, sluit nauw aan bij de leerstof van het gewoon lager onderwijs. Anders dan in het gewoon onderwijs, wordt er op maat van elke leerling gewerkt: leerlingen krijgen de leerstof die zij, rekening houdend met hun beginsituatie, aankunnen. Voor sommige leerlingen wordt op de klassenraad beslist om stimulerende, compenserende en/of dispenserende maatregelen aan te bieden.

Tijdens de lessen leren leren, leren de leerlingen expliciet hoe zij gemakkelijker kunnen leren.

Visie klas basisaanbod met klemtoon op functioneel handelen

In het verleden stelden we vast dat een groep leerlingen na een aantal jaren lees-spelling-en rekenonderwijs binnen het buitengewoon onderwijs het moeilijk hadden om, ondanks aanpassingen, hulpmiddelen en intensieve begeleiding, te evolueren op vlak van schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en redzaamheid. Vermits het onderwijsaanbod van onze ontwikkelingsklassen onvoldoende tegemoet kwam aan de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen, richtten we “de functionele klas” op.

We integreren enkel de ontwikkelingsdoelen die nodig zijn om in het dagelijks leven te functioneren. We stellen ons steeds de vraag: “Wat heeft de leerling nodig om redzaam te zijn en zelfstandig door het leven te kunnen gaan?” We vinden het belangrijk dat de leerlingen een positief en realistisch beeld krijgen van hun eigen mogelijkheden en beperkingen en op die manier vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. We schenken aandacht aan ieders talent en benutten dat onder meer om elkaar te stimuleren, zo komen we tot maximale ontplooiing van elke leerling. Het leerstofaanbod wordt gekoppeld aan realistische situaties, concrete activiteiten, handelingen. Langs deze weg verhoogt de betrokkenheid en de motivatie voor schoolse taken en zien de leerlingen het nut van ‘leren’, ‘naar school gaan’ in. Het uiteindelijke doel van deze onderwijsvorm is de overstap naar het buitengewoon secundair onderwijs, waar de leerlingen worden voorbereid op de integratie in het leef- en arbeidsmilieu.

Visie klassen type 9

Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen kinderen met ASS (type 9) ook bij ons terecht. Inhouden die aanleunen bij het bijsturen van communicatie, sociale omgang en verbeelding worden hier aangeboden. Kinderen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en specifieke leerinhouden. De noodzaak van het creëren van een ASS vriendelijke leeromgeving is daarbij essentieel. Het brengen van basisrust en basisveiligheid doen we door auditieve, visuele en sensorische prikkels te beperken en duidelijk te communiceren met visuele ondersteuning. De klasruimte wordt aangepast aan de noden van de leerlingen. We denken hierbij aan individuele werkruimtes, een centrale instructietafel, prikkelarme muren, duidelijk aangegeven “hoeken” (picto’s, kleuren, …), rustig plekje (waar leerling zich kan afzonderen) De leerlingen met ASS hebben nood aan duidelijke stappenplannen om allerlei handelingen/opdrachten uit te voeren. Dit vergroot hun zelfstandigheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Elke leerling volgt zijn eigen dagschema waardoor hij/zij weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Binnen deze klassen bieden wij onderwijs op maat en spelen wij in op specifieke moeilijkheden. Er wordt extra ingezet op communicatie en taal, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het optimaliseren van werkgedrag.

Klassenraad

De leden van de klassenraad beslissen welk onderwijsaanbod een leerling zal krijgen en of een leerling begeleiding krijgt van een paramedicus op school of niet. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de leerling, de problematiek, de klassamenstelling van de leerling, … Uiteraard mogen ouders steeds vragen of hun kind ondersteuning krijgt, het is echter de klassenraad die hier de eindbeslissing over neemt. (Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling).