Schoolraad

De schoolraad is een belangrijk orgaan dat advies verleent en overleg pleegt met de directeur.

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan over schoolse aangelegenheden. Het huishoudelijk reglement van de schoolraad is op te vragen via het secretariaat.

De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen door personeel en ouders.

Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad voor een periode van 4 jaar.

Wettelijke basis?  Decreet van 2 april 2004 over participatie op school

Wie zit in de schoolraad? Personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap

Wie wordt verkozen?  3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van de personeelsleden.  Indien er meer dan 3 kandidaten zijn per geleding, zullen er rechtstreekse verkiezingen doorgaan. Daarnaast worden 2 leden uit de lokale gemeenschap aangeduid via coöptatie.

Hoe stelt u zich kandidaat? Door het invullen van het formulier “kandidaatstelling geleding ouders” en mij te bezorgen ten laatste op 19 maart 2021(eventueel ook doormailen è directie.oase@sovilvoorde.be).

Op het schoolsecretariaat kan u het verkiezingsreglement en de kiezerslijst inkijken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?  * Elke ouder met een regelmatige leerling in het stedelijk onderwijs Vilvoorde is stemgerechtigd. * Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft, kan zich kandidaat stellen.  * U mag geen deel uitmaken van de inrichtende macht/het schoolbestuur van de school. * U mag geen lid zijn van een inrichtende macht/schoolbestuur, een schoolraad of een oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net. * U bent geen personeelslid van de school of van het CLB dat de school begeleidt. * Om effectief te zetelen in de schoolraad moeten de verkozenen het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord ondertekenen.

Participatie van meerdere partners is een verrijking voor het beleid in onze school.  Aarzel daarom niet om de directeur te contacteren indien u meer informatie zou wensen.